If you just made a post, click here to view it.

Ann
04-16-2017 6:31:32 AM CST

Ghamilt is-C9 u kuntenta ghax l-istonku m'ghadux kbir bhal qabel. Naqas. Ghalija bizzejjed hekk :). Prosit.

Caroline
04-16-2017 6:29:52 AM CST

Kemm ili niehu s-shake tal-Forever Living u qed niekol healthy, inqast 1 kilo diga. Niehdu ghall-breakfast u jzommni hafna. Se nkompli niehdu ghax qed jghini milli niekol ikel zejjed.

Denise
04-11-2017 4:39:37 PM CST

Is-shake tal-vanilla joghgobni wisq. Daqqa naghmlu bil-halib u banana u daqqa tal-frawli. Jifqaghni hafna u grazzi ghalih miniex innaqqar hlewwiet u ga rnexxieli nnehhi 3 kilos kemm ili niehu minnu.

Fiona
04-11-2017 4:35:25 PM CST

Protein bar tajba immens li taqtaghlek il-cravings u timliek ukoll. Fiha 15g protein. Il-protein hu tajjeb ghall-muskoli. Inhobb nohodha meta jkolli aptit xi haga tajba u helwa.

Katia
04-09-2017 3:35:06 AM CST

Jien Katia u ferhana hafna li ghamilt il-program c9 ghax bih nehhejt 4 kilos!!! Veru nhosni sew u kollni energija. Kelli first 2 days difficli imma mbaghad mexxejt u mnala ghax veru happy issa u ghalkemm jiswa 130 euros hu very worth it.

Sonia
04-09-2017 3:32:31 AM CST

I love this moisturiser because it is great as a make up base and it leaves my face really soft and smooth. When I use it on my hands, the skin looks refreshed. I recommend it to all.

Laura
04-07-2017 7:30:43 AM CST

Ghadni ma spiccajtx il-programm C9 kollu u ga sodisfatta ghax zaqqi nizlet gmielha!!!

Maria
04-05-2017 3:20:01 PM CST

Kont doqt shakes ohra qabel imma ma tantx kienu ghogbuni u kont spiccajt hallejthom hemm. Meta xtrajt is-shake tal-Forever Living kelli d-dubji tieghi kemm kien se joghgobni imma kif doqtu legligtu ghax it-toghma tieghu sthajjiltha toghma ta' gelat :). Ghogobni u minnu qeghda nixtri ghax qed jghini nonqos ukoll peress li jifqaghni wara li niehu lilu.

Carmen
04-05-2017 10:33:15 AM CST

Jien ma tantx kont nixrob ilma ghax ma tantx jinzilli allura dejjem b ugih ta ras ghax inkun dehaydrated. Bis sahha tal Joost qed nixrob iktar ghax inhallat ftit minnu ma l ilma u qed jirnexxili nixrob anki 2 litri ilma kuljum ghax jatih toma tajba ferm

Paul
04-05-2017 10:28:32 AM CST

I did the C9 some weeks ago and had a great result. I must admit that I didn't like the taste of the Aloe Vera gel much and the first 2 days were hard but all I can say now is that it was really worth it! I lost a couple of kilos after 9 days, and it was the start I needed for my weight loss journey. I am feeling and looking better now and I am living a healthy lifestyle. Would recommend C9 to all those who wish to get fitter and healthier for sure for it works for real.

Mariella
04-05-2017 10:22:23 AM CST

Ga kont ghamilt il-programm C9 snin ilu u peress li kont sibtu sew u nqast bih, ergajt ordnajtu biex nerga' naghmlu ghax naf li rizultat tajjeb se jkolli bih. Bis-C9 naf li se nonqos u nhossni ahjar zgur :) :).

Jessica
04-05-2017 10:18:58 AM CST

Vanilla shake u s-shaker tal-Forever... Ghogobni hafna. Toghma tajba qisu halib tat-trabi. Ikolli genn niehdu.

Fiona
04-05-2017 10:15:05 AM CST

I love the Forever Shakes because they are full of nutrients, taste great, they fill me up, stop my cravings and keep my hunger at bay, and are thick and creamy. Thanks go to Forever Living for this amazing meal replacement shake. A thumbs up for sure!!

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

TTWS