If you just made a post, click here to view it.

Maria
06-18-2018 2:58:50 PM CST
Spiccajt is-C9 ilbierah u mort tajjeb mill-Ingliz u nqast 5 kilos ukoll. Kuntenta li ghamiltu u issa se nkompli bilweight loss guide li tawni ta Be Healthy Forever :)

Mr & Mrs Ebejer
06-18-2018 2:56:19 PM CST

Ferhanin hafna li bdejna bis-C9 u ksibna rizultat tajjeb immense.

Anabelle
06-18-2018 1:30:06 PM CST
Ferhana hafna ghax inzilt 4.6 kilos in 9 days bis-C9. Grazzi hafna ghax kont wehilt u ma stajt ninzel b'xejn.

Messagg helu ta' klijenta.
08-22-2017 10:46:18 AM CST

Klijenta taghna baghtitilna dan il-messagg helu li juri kemm hi ferhana u ecitata li bdiet il-weight loss journey u l-healthy lifestyle taghha bis-C9 :D. "Hello, kont ili nsegwi l-pagna taghkom u naqra fuq is-C9 u kont kull darba ntella' u nnizzel naghmlux jew le. Kif tafu, xtrajtu u ghamiltuli d-delivery tieghu fejn spjegajtuli kollox u anki wigibtuni ghal dak li staqsejtkom. Issa s-C9, spiccajtu lbierah. Ma kienx daqshekk difficli daqskemm immaginajt u ferhana hafna li nqast 4.7 kilos! Inqast miz-zaqq u l-hips ukoll u l-qalziet li nhobb m'ghadux issikkat. Ghad fadalli 10 kilos ohra xi nnehhi, imma issa nhoss li ghandi kuragg bizzejjed biex inkompli. Please ma nixtieqx nuri min jien imma xtaqt nghidilkom prosit u kemm jien ferhana li ghamilt is-C9. Naghli li m'ordnajtux qabel. Grazzi hafna ukoll tal-Weight Loss Guide li tajtuni. Ga xtrajt pitazz u ktibt x'ser niekol ghada!!!" Prosit lil din is-Sinjura u bhalma ga ghidnilha fil-messagg, zommna aggornati u f'kaz ta' diffikulta', kkuntatjana dejjem :). Keep it up and keep going strong 💪😊👍

Rita
07-29-2017 3:51:35 AM CST

Rizultat tajjeb iehor ta' klijenta helwa ohra :).

Angela
07-29-2017 3:49:19 AM CST

-5 kilos thanks to C9!! :D

Klijenti differenti
07-06-2017 1:30:32 AM CST

Messaggi u kummenti li kellna din il-gimgha minn nies differenti li qed juzaw il-prodotti taghna tal-#Forever: "Is-shake ghogobni hafna u ergajt ordnajt iehor ghax bih naqta' l-cravings u minghajru nispicca nibla' c-cikkulata!" - Klijenta minn Haz-Zebbug. "Imnalla ghamilt is-C9 ghax tani boost kbira u issa qed inkompli mal-Weight Loss Guide li tajtuni u sibtha sew." - Klijenta mill-Hamrun. "Il-Garcinia tablets ghenuni ferm u veru naqqast mill-aptit bihom. Ga nqast 2 kilos fl-ewwel gimgha!" - Klijenta minn Hal Tarxien. "Ergajt ordnajt shake iehor ghax jinzilli ghasel frisk kemm wahdu u anki bi frotta mghaffga mieghu meta nkun irrid xi haga tajba u ta' malajr. Sibtu tajjeb ukoll ghax izommni u m'ghadnix innaqqar bhal qabel minkejja li ma nihdux kuljum precett. F'xahar irnexxieli ninzel 5 kilos u ga nhossni sew. Nemmen li gheni meta jkolli l-cravings ghax niehu lilu flok xi cikkulata daqsiex jew xi pakkett gallettini." - Klijenta miz-Zejtun. "Ghamilt is-C9 ghax 5 kilos biss kelli zejda u rnexxieli nnehhi 4 kilos minnhom bih f'9 ijiem. Ghamilt kuragg issa ghax 1 kilo biss fadalli! Is-shake se nibqa' nixtrih zgur ghax veru ghogobni!" - Klijenta mill-Mosta.

Vanessa
06-23-2017 10:37:17 AM CST

Ghadha kif baghtitilna Vanessa li spiccat is-C9 ilbierah u qaltilna li naqset 4.3 kilos. Prosit kbira!! :)

Deborah
06-23-2017 9:34:38 AM CST

Ili niehu s-shake tal-Forever dawn l-ahhar 3 xhur u ga nqast 10 kilos bl-ghajnuna tal-weight loss guide li tawni mieghu. Bhala shake ghandu toghma veru tajba u veru jifqaghni. Inhobb niehdu l-iktar bhala breakfast ma' xi frotta u xi minn daqqiet niehdu ukoll filghaxija. Sibtu veru komdu ghax malajr naghmlu, specjalment meta nkun mghaggla u hu shake nutrittiv. Grazzi lil Be Healthy Forever - Malta talli dejjem jaqduni u jghinuni meta nistaqsihom xi haga biex inkompli nitlef mill-piz tieghi.

Catherine
06-09-2017 8:30:55 AM CST

Catherine naqset 5.2 kilos bis-C9. Prosit!!

Kirsten
05-27-2017 1:53:40 AM CST

Kirsten naqset 3.6 kilos diga' u fadlilha 3 ijiem ohra bis-C9 👍. Qaltilna li qed thossha tajba ferm u kuntenta li marritilha n-nefha. Prosit :) u kompli sejra hekk :) 👍 ✌.

Tania
05-17-2017 12:32:09 AM CST

Tania hi klijenta regolari ghax sabet is-shakes tal-Forever veru tajbin kemm bhala toghma u anki ghax nutrittivi. Qaltilna li bihom thossha mimlija u naqqset hafna mill-hlewwiet li kienet thobb tiehu. Qaltilna li sabet il-Weight Loss Guide li tajniha mas-shake utli ferm u s'issa naqset 6 kilos f'xahrejn. Prosit Tania :)!! Ibqa' kul ikel tajjeb ghas-sahha u hu gost ixrob is-shakes ;). Naf li joghgbuk hafna :).

Debbie
05-11-2017 11:31:44 AM CST

Rizultat tajjeb iehor :). Prosit Debbie!! Id-9 ijiem ghaddew u kellek rizultat tajjeb grazzi ghall-programm tas-C9. Issa kompli b'healthy eating u ezercizzju halli tasal fejn tixtieq :). F'kaz ta' mistoqsijiet fuq il-Weight Loss Guide li tajnik ghal wara s-C9, tiddejjaqx tistaqsi :). U prosit mill-gdid.

Glen
05-05-2017 3:09:03 PM CST

Glen ga naqas 3 kilos fi 3 ijiem fuq is-C9. Prosit Glen. Kompli sejjer hekk!!

Sandy
05-05-2017 4:41:56 AM CST

Ghadna kif ircevejna telefonata sabiha ferm minghand Sandy li rringrazzjatna ghax irnexxilha tonqos bis-C9. Infatti, Sandy naqset 4 kilos bis-C9 u l-libsa li xtrat qaghditilha perfetta issa. Tinsab kuntenta hafna! :) Prosit Sandy!! :)

Mandy
05-05-2017 2:25:38 AM CST

Mandy nizlet 2 jeans' sizes bis-C9. Qaltilna li hi ma ntiznitx u lanqas tkejlet bl-inch tape pero' l-jeans taha r-rizultat u tinsab sodisfatta hafna! Issa li ghaddew id-9 ijiem se tkompli toqghod attenta x'tiekol u se tibqa' tiehu l-Forever Shakes ghax komdi u tajbin. Prosit Mandy :).

Antionette
05-02-2017 2:45:01 AM CST

-5 kilos thanks to the C9 programme :). Well done :) 👍.

Fiona
04-26-2017 5:27:27 AM CST

Kwazi 3 kilos inqas f'9 ijiem bis-C9!!! :D

Yvette
04-24-2017 10:47:00 AM CST

-2 Kilos after my first two days on C9 :).

Anna
04-24-2017 8:00:41 AM CST

Ergajt ordnajt il-Forever shake ghax veru zammni u rnexxieli nonqos 1 kilo f'gimgha. Bis-shake inhossni mimlija u naqqast mill-ikel. Apparti hekk, ghandu toghma tajba hafna.Prosit.

Rosemarie
04-24-2017 7:57:54 AM CST
Fadalli illum u ghada biex nispicca l-programm C9 u nqast 6 kilos diga' :). Kif nispiccah ser inkompli bil-weight loss journey tieghi u ga ordnajt il-Garcinia plus, il-Forever Therm u 2 Shakes halli nkun ippreparata u nkompli nitlef il-piz peress li dawn il-prodotti sibthom tajbin hafna habba l-aptit u l-metabolizmu :).

Lucienne
04-24-2017 7:54:36 AM CST

Qed naghmel is-C9 u ghalkemm ghadni nibdih jumejn ilu, ga nqast 3 kilos :).

Antionette
04-24-2017 7:53:18 AM CST

-4 kilos fl-ewwel jumejn tas-C9 tieghi. Grazzi hafna ghal dan il-programm!

Carmen
04-16-2017 9:00:35 AM CST

-4 kilos in 9 days with C9. So happy!!! Found it hard at first but it is truly a great programme for cleansing and fat loss!!!

Gina
04-16-2017 8:58:11 AM CST

Il-Forever Garcinia Plus sibthom tajbin immens ghax qed jaqtghuli l-aptit u fl-ahhar qed nikkontrolla l-ikel u ga qed inhossni niezla.

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS