If you just made a post, click here to view it.

Rita
07-29-2017 3:51:35 AM CST

Rizultat tajjeb iehor ta' klijenta helwa ohra :).

Angela
07-29-2017 3:49:19 AM CST

-5 kilos thanks to C9!! :D

Klijenti differenti
07-06-2017 1:30:32 AM CST

Messaggi u kummenti li kellna din il-gimgha minn nies differenti li qed juzaw il-prodotti taghna tal-#Forever: "Is-shake ghogobni hafna u ergajt ordnajt iehor ghax bih naqta' l-cravings u minghajru nispicca nibla' c-cikkulata!" - Klijenta minn Haz-Zebbug. "Imnalla ghamilt is-C9 ghax tani boost kbira u issa qed inkompli mal-Weight Loss Guide li tajtuni u sibtha sew." - Klijenta mill-Hamrun. "Il-Garcinia tablets ghenuni ferm u veru naqqast mill-aptit bihom. Ga nqast 2 kilos fl-ewwel gimgha!" - Klijenta minn Hal Tarxien. "Ergajt ordnajt shake iehor ghax jinzilli ghasel frisk kemm wahdu u anki bi frotta mghaffga mieghu meta nkun irrid xi haga tajba u ta' malajr. Sibtu tajjeb ukoll ghax izommni u m'ghadnix innaqqar bhal qabel minkejja li ma nihdux kuljum precett. F'xahar irnexxieli ninzel 5 kilos u ga nhossni sew. Nemmen li gheni meta jkolli l-cravings ghax niehu lilu flok xi cikkulata daqsiex jew xi pakkett gallettini." - Klijenta miz-Zejtun. "Ghamilt is-C9 ghax 5 kilos biss kelli zejda u rnexxieli nnehhi 4 kilos minnhom bih f'9 ijiem. Ghamilt kuragg issa ghax 1 kilo biss fadalli! Is-shake se nibqa' nixtrih zgur ghax veru ghogobni!" - Klijenta mill-Mosta.

Vanessa
06-23-2017 10:37:17 AM CST

Ghadha kif baghtitilna Vanessa li spiccat is-C9 ilbierah u qaltilna li naqset 4.3 kilos. Prosit kbira!! :)

Deborah
06-23-2017 9:34:38 AM CST

Ili niehu s-shake tal-Forever dawn l-ahhar 3 xhur u ga nqast 10 kilos bl-ghajnuna tal-weight loss guide li tawni mieghu. Bhala shake ghandu toghma veru tajba u veru jifqaghni. Inhobb niehdu l-iktar bhala breakfast ma' xi frotta u xi minn daqqiet niehdu ukoll filghaxija. Sibtu veru komdu ghax malajr naghmlu, specjalment meta nkun mghaggla u hu shake nutrittiv. Grazzi lil Be Healthy Forever - Malta talli dejjem jaqduni u jghinuni meta nistaqsihom xi haga biex inkompli nitlef mill-piz tieghi.

Catherine
06-09-2017 8:30:55 AM CST

Catherine naqset 5.2 kilos bis-C9. Prosit!!

Kirsten
05-27-2017 1:53:40 AM CST

Kirsten naqset 3.6 kilos diga' u fadlilha 3 ijiem ohra bis-C9 👍. Qaltilna li qed thossha tajba ferm u kuntenta li marritilha n-nefha. Prosit :) u kompli sejra hekk :) 👍 ✌.

Tania
05-17-2017 12:32:09 AM CST

Tania hi klijenta regolari ghax sabet is-shakes tal-Forever veru tajbin kemm bhala toghma u anki ghax nutrittivi. Qaltilna li bihom thossha mimlija u naqqset hafna mill-hlewwiet li kienet thobb tiehu. Qaltilna li sabet il-Weight Loss Guide li tajniha mas-shake utli ferm u s'issa naqset 6 kilos f'xahrejn. Prosit Tania :)!! Ibqa' kul ikel tajjeb ghas-sahha u hu gost ixrob is-shakes ;). Naf li joghgbuk hafna :).

Debbie
05-11-2017 11:31:44 AM CST

Rizultat tajjeb iehor :). Prosit Debbie!! Id-9 ijiem ghaddew u kellek rizultat tajjeb grazzi ghall-programm tas-C9. Issa kompli b'healthy eating u ezercizzju halli tasal fejn tixtieq :). F'kaz ta' mistoqsijiet fuq il-Weight Loss Guide li tajnik ghal wara s-C9, tiddejjaqx tistaqsi :). U prosit mill-gdid.

Glen
05-05-2017 3:09:03 PM CST

Glen ga naqas 3 kilos fi 3 ijiem fuq is-C9. Prosit Glen. Kompli sejjer hekk!!

Sandy
05-05-2017 4:41:56 AM CST

Ghadna kif ircevejna telefonata sabiha ferm minghand Sandy li rringrazzjatna ghax irnexxilha tonqos bis-C9. Infatti, Sandy naqset 4 kilos bis-C9 u l-libsa li xtrat qaghditilha perfetta issa. Tinsab kuntenta hafna! :) Prosit Sandy!! :)

Mandy
05-05-2017 2:25:38 AM CST

Mandy nizlet 2 jeans' sizes bis-C9. Qaltilna li hi ma ntiznitx u lanqas tkejlet bl-inch tape pero' l-jeans taha r-rizultat u tinsab sodisfatta hafna! Issa li ghaddew id-9 ijiem se tkompli toqghod attenta x'tiekol u se tibqa' tiehu l-Forever Shakes ghax komdi u tajbin. Prosit Mandy :).

Antionette
05-02-2017 2:45:01 AM CST

-5 kilos thanks to the C9 programme :). Well done :) 👍.

Fiona
04-26-2017 5:27:27 AM CST

Kwazi 3 kilos inqas f'9 ijiem bis-C9!!! :D

Yvette
04-24-2017 10:47:00 AM CST

-2 Kilos after my first two days on C9 :).

Anna
04-24-2017 8:00:41 AM CST

Ergajt ordnajt il-Forever shake ghax veru zammni u rnexxieli nonqos 1 kilo f'gimgha. Bis-shake inhossni mimlija u naqqast mill-ikel. Apparti hekk, ghandu toghma tajba hafna.Prosit.

Rosemarie
04-24-2017 7:57:54 AM CST
Fadalli illum u ghada biex nispicca l-programm C9 u nqast 6 kilos diga' :). Kif nispiccah ser inkompli bil-weight loss journey tieghi u ga ordnajt il-Garcinia plus, il-Forever Therm u 2 Shakes halli nkun ippreparata u nkompli nitlef il-piz peress li dawn il-prodotti sibthom tajbin hafna habba l-aptit u l-metabolizmu :).

Lucienne
04-24-2017 7:54:36 AM CST

Qed naghmel is-C9 u ghalkemm ghadni nibdih jumejn ilu, ga nqast 3 kilos :).

Antionette
04-24-2017 7:53:18 AM CST

-4 kilos fl-ewwel jumejn tas-C9 tieghi. Grazzi hafna ghal dan il-programm!

Carmen
04-16-2017 9:00:35 AM CST

-4 kilos in 9 days with C9. So happy!!! Found it hard at first but it is truly a great programme for cleansing and fat loss!!!

Gina
04-16-2017 8:58:11 AM CST

Il-Forever Garcinia Plus sibthom tajbin immens ghax qed jaqtghuli l-aptit u fl-ahhar qed nikkontrolla l-ikel u ga qed inhossni niezla.

Ann
04-16-2017 6:31:32 AM CST

Ghamilt is-C9 u kuntenta ghax l-istonku m'ghadux kbir bhal qabel. Naqas. Ghalija bizzejjed hekk :). Prosit.

Caroline
04-16-2017 6:29:52 AM CST

Kemm ili niehu s-shake tal-Forever Living u qed niekol healthy, inqast 1 kilo diga. Niehdu ghall-breakfast u jzommni hafna. Se nkompli niehdu ghax qed jghini milli niekol ikel zejjed.

Denise
04-11-2017 4:39:37 PM CST

Is-shake tal-vanilla joghgobni wisq. Daqqa naghmlu bil-halib u banana u daqqa tal-frawli. Jifqaghni hafna u grazzi ghalih miniex innaqqar hlewwiet u ga rnexxieli nnehhi 3 kilos kemm ili niehu minnu.

Fiona
04-11-2017 4:35:25 PM CST

Protein bar tajba immens li taqtaghlek il-cravings u timliek ukoll. Fiha 15g protein. Il-protein hu tajjeb ghall-muskoli. Inhobb nohodha meta jkolli aptit xi haga tajba u helwa.

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS