If you just made a post, click here to view it.

Doris
06-29-2018 4:52:29 AM CST

Jien tal forever inhobb nixtri l aloe ghax jghin is sistema digestiva tieghi. Niehu tapp filghodu u iehor filghaxija u sibtni sew. Bih ma nhosnix blowtid lanqas.toma drajtu u kuljum nuhdu ghax healthy

Charles
06-29-2018 1:48:33 AM CST
Finished C9 yesterday. This morning I weighed myself and found out that I lost 4.8 kilos. Grrreattt and many thanks for all your tips.

Jennifer C
06-29-2018 1:45:09 AM CST
Hello u grazzi hafna tal-ghajnuna li tajtuni fuq is-C9. L-ewwel jumejn hsibthom se jkunu difficli hafna imma kont immotivata u ghamilthom facilment. L-ahhar jumejn sibt ftit difficli u f'jum minnhom kont se ncedi pero' zammejt sodha u mn'alla ghax fl-10 jum intizint u hadt ferha kbira! Inqast 5 kilos ezatt bih. Kont ili ma nonqos zmien. Pero' issa naf x'kont qed naghmel hazin - kont qed niekol wisq avolja ikel healthy kont qed niekol. Issa bis-C9 ser naghmel kuragg inkomplu nonqos iktar. Bih tghallimt li rrid nixrob hafna ilma u niekol b'moderazzjoni. Permezz tieghu bdejt nimxi ftit ukoll. Bhala prodotti sibthom tajbin. Bhala toghma l-Aloe ma tantx ghogobni imma mbaghad is-shake tal-vanilla ipatti ghalih ghax veru tajjeb. Il-fiber sachets huma jomdi u bihom hassejtni full. Anki l-Garcinia tablets ghenuni fil-cravings ghax innutajt li bihom ma kellix cravings qawwija li nhossni bla kontroll u mmur nifyah il-cupboard u niekol li nsib quddiemu! Bhala prodotti se nibqa' niehu zgur is-shake u l-Garcinia tablets halli nkompli sejra tajjeb. Grazzi kbira tal-pacenzja u mn'alla tajtuni l-pjan tas-C9 bil-Malti ukoll ghax veru sibtu facli. Grazzi ukoll tar-ricetti li titfghu fuq il-pagna.

Lisa
06-28-2018 12:16:35 AM CST
Jien pruvajt bosta shakes ta' ditti differenti imma taghkom ghogobni l-iktar. Il-preferut tieghi hu l vanilla imma meta jiguni xi cravings ghac cikkulata, tac cikkulata ghasel jinzel! Prodotti tajbin. Prosit.

Mrs T Cassar
06-28-2018 12:13:15 AM CST

My cousin did the C9 programme and lost 3.7 kilos in 9 days so I wanted to try it too because I couldn't do it by myself. Well, I am happy to say that after 9 days, I lost 5.9 kilos. Couldn't believe it. It gave me a great boost and till now I lost a total of 10 kilos. I am feeling great and really proud of myself. I am still on my journey as I need to lose around 8 kilos more to reach my target weight but now, I can do it. I am eating very healthy food and I also take a shake daily as it is very nutritive and fills me up. Thanks for your page on Facebook. Love your recipes. Thanks for your help and support too.

Karen
06-28-2018 12:05:23 AM CST
Jien ma tantx kelli x'nonqos pero' xtaqt naghmel cleansing ghax kont qed niekol hafna junk food. Xtaqt imqar naghmel gimgha clean eating. Pruvajt is c9 ghalhekk u bih ghamilt 9 days niekol clean u minkejja li ma tantx kelli x'nonqos inzilt 2 kilos. Innutajt ukoll li wicci gie iktar glowy u healthy u m ghadnix bloated. Kuntenta li ghamilt is c9. Xahrejn ohra sejra cruise u nerga naghmlu zgur.

Mrs Ellul
06-28-2018 12:00:12 AM CST
Jien kont nizen 80 kilos. Bdejt bis-C9 ghax habibti ghamlitu u naqset 4 kilos. Jien inqast 5 kilos u veru tani boost meta rajt li gejt 75. Issa ghadda xahar minn mindu ghamiltu u qeghda 70 kilos! Ninsab veru ferhana li zammejtha. Ili ma nkun 70 kilos zmien. Bhala prodotti li ghadni niehu huma l-Aloe Vera Gel imma tal-Berry fhax itjeb u s-shake, daqqa vanilla u daqqa cikkulata. Il-bqija niekol healthy u nsegwi hafna r-ricetti li titfghu u nimxi ukoll mal-weight loss guide li tawni b'xejn ta' Be Healthy Forever meta xtrajt is-C9 minghandhom.

C9 Client
06-27-2018 11:53:43 PM CST

Grazzi u prosit tar-ricetti.

C9 Client
06-27-2018 11:52:26 PM CST

Grazzi

Klijenta
06-27-2018 11:47:16 PM CST

U prosit tar-ricetti ukoll.

C9 Client
06-27-2018 11:45:36 PM CST

:)

Kopja mill-Fgura li ghamlu s-C9 flimkien.
06-27-2018 11:44:12 PM CST

...U qed inkomplu nonqsu iktar :)

Barbara
06-27-2018 11:38:32 PM CST

-C9 irnexxieli ninzel kemm mill-inch tape u anki mill-piz. Mill-mizien fil-fatt inqast 5.2 kilos f'9 ijiem. Ghall-ewwel kont xettika li se nonqos imma ta' Be Healthy Forever ghamluli kuragg u wara l-ewwel jumejn ga kont inqast 2 kilos. Meta rajt hekk gejt immotivata sew u minkejja li l-Aloe Vera Gel ma tantx ghogobni, imxejt mal-programm C9 bl-ezatt u veru ferhana bir-rizultat li ksibt! Issa se nkompli b'healthy lifestyle u se nkompli niehu s-shake tal-vanilla ghax tajjeb mit-toghma u veru jzommni! Xi hbieb kienu qaluli mhux worth it naghmlu s-C9 u issa ghax rawni mort tajjeb hekk, iridu jaghmluh huma ukoll. Grazzi hafna lil Be Healthy Forever ghax ghenuni meta kelli bzonn u fejn ma fhimtx. 5 stars zgur!

Janette
06-27-2018 11:25:04 PM CST

Ghamilt keratin treatment u bhala shampoo sulphate free u conditioner dawn tal- Forever sibthom tajbin immens. Ifuhu ferm u xaghri veru tidher tleqq, nadifa u healthy.

C9 Client
06-27-2018 11:26:08 AM CST

Thanks

Tamara
06-27-2018 11:17:44 AM CST
Bhalissa qeghda day 2 ta c9 u ga nhossni sew. Naf li ghadu kmieni biex nintizen imma gietni l kurzita u ferhana li ga nqast kilo!

Mrs Zammit
06-27-2018 11:15:18 AM CST
Hi, I am very satisfied with the Forever Living products. I bought the Vanilla shake and it tastes wonderful. By eating healthy meals and snacks, and taking a shake daily, I managed to lose 3 kilos in 2 weeks. Thanks for your guide. Will send you a message soon for I would like to try the moisturiser too now as well as buy some more shakes.

David
06-27-2018 11:11:24 AM CST
Gimgha ilu lestejt is-C9 u mort bomba ghax nehhejt 6 kilos grazzi ghalih. U llum ergajt intizint u ferhan li nqast kilo u nofs iehor ghax komplejt bil-healthy lifestyle u mxejt kif qaluli ta' Be Healthy Forever. Grazzi hafna. Narakom ghax ordnajt Aloe Vera Gel u shake peress li ghenuni hafna.

Rita
06-27-2018 11:07:04 AM CST

Jien Rita u ghadni kif spiccajt is-C9. Mort tajjeb hafna ghax inqast 4.3 kilos u mill inches mort tajjeb ukoll u anki l hwejjeg m ggadhomx issikkati bhal qabel. Is shake ghogobni hafna u ga ordnajt 2 bil lest halli nkompli bil healthy lifestyle tieghi u nkompli nonqos l ahhar 3 kilos li nixtieq innehhi.

Rosie
06-18-2018 5:52:55 PM CST
Jien Rosie u ghamilt is-C9. Bih hassejtni bl energija u l Gilda gietni iktar glowy. Mort tajjeb bl inches u l mizien u kunenta hafna. L aloe Vera ma tantx ghogobni imma s shake vanilla veru tajjeb u se nibqa' niehdu. S issa nqast 4.7 kilos u ntlejt bil kuragg

Sinjura minn Birkirkara
06-18-2018 5:48:52 PM CST

Messagg li jitkellem wahdu.

Klijenta tas-C9
06-18-2018 5:44:41 PM CST

Klijenta minn Marsascala.

Klijenta tas-C9
06-18-2018 5:39:38 PM CST

Messagg ta' klijenta tas-C9 ⬆️

Klijenta tas-C9.
06-18-2018 4:32:18 PM CST

Is c9 tani boost. Ferhana li ghamiltu! Dan hu r-rizultat tieghi.

Tony
06-18-2018 3:01:35 PM CST
Inqastu 4 kilos bis c9 u 3 kilos ohra ghax qed inkompli. Grazzi be healthy forever. Ricetti u prodotti tajbin.

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS