If you just made a post, click here to view it.

Mrs T Cassar
06-28-2018 12:13:15 AM CST

My cousin did the C9 programme and lost 3.7 kilos in 9 days so I wanted to try it too because I couldn't do it by myself. Well, I am happy to say that after 9 days, I lost 5.9 kilos. Couldn't believe it. It gave me a great boost and till now I lost a total of 10 kilos. I am feeling great and really proud of myself. I am still on my journey as I need to lose around 8 kilos more to reach my target weight but now, I can do it. I am eating very healthy food and I also take a shake daily as it is very nutritive and fills me up. Thanks for your page on Facebook. Love your recipes. Thanks for your help and support too.

Karen
06-28-2018 12:05:23 AM CST
Jien ma tantx kelli x'nonqos pero' xtaqt naghmel cleansing ghax kont qed niekol hafna junk food. Xtaqt imqar naghmel gimgha clean eating. Pruvajt is c9 ghalhekk u bih ghamilt 9 days niekol clean u minkejja li ma tantx kelli x'nonqos inzilt 2 kilos. Innutajt ukoll li wicci gie iktar glowy u healthy u m ghadnix bloated. Kuntenta li ghamilt is c9. Xahrejn ohra sejra cruise u nerga naghmlu zgur.

Mrs Ellul
06-28-2018 12:00:12 AM CST
Jien kont nizen 80 kilos. Bdejt bis-C9 ghax habibti ghamlitu u naqset 4 kilos. Jien inqast 5 kilos u veru tani boost meta rajt li gejt 75. Issa ghadda xahar minn mindu ghamiltu u qeghda 70 kilos! Ninsab veru ferhana li zammejtha. Ili ma nkun 70 kilos zmien. Bhala prodotti li ghadni niehu huma l-Aloe Vera Gel imma tal-Berry fhax itjeb u s-shake, daqqa vanilla u daqqa cikkulata. Il-bqija niekol healthy u nsegwi hafna r-ricetti li titfghu u nimxi ukoll mal-weight loss guide li tawni b'xejn ta' Be Healthy Forever meta xtrajt is-C9 minghandhom.

C9 Client
06-27-2018 11:53:43 PM CST

Grazzi u prosit tar-ricetti.

C9 Client
06-27-2018 11:52:26 PM CST

Grazzi

Klijenta
06-27-2018 11:47:16 PM CST

U prosit tar-ricetti ukoll.

C9 Client
06-27-2018 11:45:36 PM CST

:)

Kopja mill-Fgura li ghamlu s-C9 flimkien.
06-27-2018 11:44:12 PM CST

...U qed inkomplu nonqsu iktar :)

Barbara
06-27-2018 11:38:32 PM CST

-C9 irnexxieli ninzel kemm mill-inch tape u anki mill-piz. Mill-mizien fil-fatt inqast 5.2 kilos f'9 ijiem. Ghall-ewwel kont xettika li se nonqos imma ta' Be Healthy Forever ghamluli kuragg u wara l-ewwel jumejn ga kont inqast 2 kilos. Meta rajt hekk gejt immotivata sew u minkejja li l-Aloe Vera Gel ma tantx ghogobni, imxejt mal-programm C9 bl-ezatt u veru ferhana bir-rizultat li ksibt! Issa se nkompli b'healthy lifestyle u se nkompli niehu s-shake tal-vanilla ghax tajjeb mit-toghma u veru jzommni! Xi hbieb kienu qaluli mhux worth it naghmlu s-C9 u issa ghax rawni mort tajjeb hekk, iridu jaghmluh huma ukoll. Grazzi hafna lil Be Healthy Forever ghax ghenuni meta kelli bzonn u fejn ma fhimtx. 5 stars zgur!

Janette
06-27-2018 11:25:04 PM CST

Ghamilt keratin treatment u bhala shampoo sulphate free u conditioner dawn tal- Forever sibthom tajbin immens. Ifuhu ferm u xaghri veru tidher tleqq, nadifa u healthy.

C9 Client
06-27-2018 11:26:08 AM CST

Thanks

Tamara
06-27-2018 11:17:44 AM CST
Bhalissa qeghda day 2 ta c9 u ga nhossni sew. Naf li ghadu kmieni biex nintizen imma gietni l kurzita u ferhana li ga nqast kilo!

Mrs Zammit
06-27-2018 11:15:18 AM CST
Hi, I am very satisfied with the Forever Living products. I bought the Vanilla shake and it tastes wonderful. By eating healthy meals and snacks, and taking a shake daily, I managed to lose 3 kilos in 2 weeks. Thanks for your guide. Will send you a message soon for I would like to try the moisturiser too now as well as buy some more shakes.

David
06-27-2018 11:11:24 AM CST
Gimgha ilu lestejt is-C9 u mort bomba ghax nehhejt 6 kilos grazzi ghalih. U llum ergajt intizint u ferhan li nqast kilo u nofs iehor ghax komplejt bil-healthy lifestyle u mxejt kif qaluli ta' Be Healthy Forever. Grazzi hafna. Narakom ghax ordnajt Aloe Vera Gel u shake peress li ghenuni hafna.

Rita
06-27-2018 11:07:04 AM CST

Jien Rita u ghadni kif spiccajt is-C9. Mort tajjeb hafna ghax inqast 4.3 kilos u mill inches mort tajjeb ukoll u anki l hwejjeg m ggadhomx issikkati bhal qabel. Is shake ghogobni hafna u ga ordnajt 2 bil lest halli nkompli bil healthy lifestyle tieghi u nkompli nonqos l ahhar 3 kilos li nixtieq innehhi.

Rosie
06-18-2018 5:52:55 PM CST
Jien Rosie u ghamilt is-C9. Bih hassejtni bl energija u l Gilda gietni iktar glowy. Mort tajjeb bl inches u l mizien u kunenta hafna. L aloe Vera ma tantx ghogobni imma s shake vanilla veru tajjeb u se nibqa' niehdu. S issa nqast 4.7 kilos u ntlejt bil kuragg

Sinjura minn Birkirkara
06-18-2018 5:48:52 PM CST

Messagg li jitkellem wahdu.

Klijenta tas-C9
06-18-2018 5:44:41 PM CST

Klijenta minn Marsascala.

Klijenta tas-C9
06-18-2018 5:39:38 PM CST

Messagg ta' klijenta tas-C9 ⬆️

Klijenta tas-C9.
06-18-2018 4:32:18 PM CST

Is c9 tani boost. Ferhana li ghamiltu! Dan hu r-rizultat tieghi.

Tony
06-18-2018 3:01:35 PM CST
Inqastu 4 kilos bis c9 u 3 kilos ohra ghax qed inkompli. Grazzi be healthy forever. Ricetti u prodotti tajbin.

Maria
06-18-2018 2:58:50 PM CST
Spiccajt is-C9 ilbierah u mort tajjeb mill-Ingliz u nqast 5 kilos ukoll. Kuntenta li ghamiltu u issa se nkompli bilweight loss guide li tawni ta Be Healthy Forever :)

Mr & Mrs Ebejer
06-18-2018 2:56:19 PM CST

Ferhanin hafna li bdejna bis-C9 u ksibna rizultat tajjeb immense.

Anabelle
06-18-2018 1:30:06 PM CST
Ferhana hafna ghax inzilt 4.6 kilos in 9 days bis-C9. Grazzi hafna ghax kont wehilt u ma stajt ninzel b'xejn.

Messagg helu ta' klijenta.
08-22-2017 10:46:18 AM CST

Klijenta taghna baghtitilna dan il-messagg helu li juri kemm hi ferhana u ecitata li bdiet il-weight loss journey u l-healthy lifestyle taghha bis-C9 :D. "Hello, kont ili nsegwi l-pagna taghkom u naqra fuq is-C9 u kont kull darba ntella' u nnizzel naghmlux jew le. Kif tafu, xtrajtu u ghamiltuli d-delivery tieghu fejn spjegajtuli kollox u anki wigibtuni ghal dak li staqsejtkom. Issa s-C9, spiccajtu lbierah. Ma kienx daqshekk difficli daqskemm immaginajt u ferhana hafna li nqast 4.7 kilos! Inqast miz-zaqq u l-hips ukoll u l-qalziet li nhobb m'ghadux issikkat. Ghad fadalli 10 kilos ohra xi nnehhi, imma issa nhoss li ghandi kuragg bizzejjed biex inkompli. Please ma nixtieqx nuri min jien imma xtaqt nghidilkom prosit u kemm jien ferhana li ghamilt is-C9. Naghli li m'ordnajtux qabel. Grazzi hafna ukoll tal-Weight Loss Guide li tajtuni. Ga xtrajt pitazz u ktibt x'ser niekol ghada!!!" Prosit lil din is-Sinjura u bhalma ga ghidnilha fil-messagg, zommna aggornati u f'kaz ta' diffikulta', kkuntatjana dejjem :). Keep it up and keep going strong 💪😊👍

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS