If you just made a post, click here to view it.

John
07-18-2018 3:06:12 AM CST
-5.5 in 9 days with C9. Great products.

Marion
07-18-2018 3:04:50 AM CST
Shakes tajbin hafna. Doqthom it-tnejn kemm vanilla u anki tac cikkulata. It tnejn ghogbuni. Niehu wiehed kuljum flok lunch, niehu healthy snacks u healthy dinner u s"issa nzilt 4 kilos wara xahar.

Sylvia M
07-18-2018 2:54:57 AM CST
Spiccajt is-C9 ilbierah u llum iccekjajt kemm inqast mill-inches u anki mill-mizien. Mill-inches inqast minn kullimkien u mill-mizien inqast 4.9 kilos u veru hadt gost! L-Aloe ma tantx ghogobni biex inkun sinciera imma mbad drajtu u nemmen li zaqqi nizlitli grazzi ghalih ghax ma bqajtx bloated. Is-shake tajjeb immens li se nibqa' nixtrih. Grazzi ferm talli tajtuni l-pjan tas-C9 bil-Malti ghax veru sibtu facli nimxi mieghu day by day. Hsibt li se nbati l-guh imma ma batejtx xejn. Frotta u haxix hadt kuljum apparti l-ikel, shakes ecc. Il-prodotti ghenuni hafna u ilma xrobt kemm suppost ukoll. Nghidilkom il-verita' kont bejn haltejn jekk naghmlux jew le s-C9 ghax min jghidlek mod u min iehor. In-nies ihawduk xi kultant. Issa li ghamiltu ma jiddispjacini xejn ghax sibt il-will li nkompli grazzi ghalih. Grazzi ukoll tal-Weight Loss Guide li tajtuni b'xejn mieghu ghax se nkompli biha. Prosit u komplu ghallmuna permezz tal-pagna ta' Facebook taghkom ghax interessanti hafna.

Mary
07-14-2018 3:06:17 AM CST
I lost 3 kilos and hubby lost 6.1 kilos. Thanks C9.

Rita
07-14-2018 3:05:16 AM CST

Well done Rita 👏👏👏.

Joseph Borg
07-10-2018 3:40:32 AM CST
I started my healthy lifestyle with the C9 and I lost 3.9 kilos after 9 days. Gave me a real boost and motivated me to continue with my journey! So, I continued with a healthy lifestyle; healthy eating (continued with the Forever shake too), and a walk daily, and till now, I lost 12 kilos in total and I am feeling great. Thanks for the Weight Loss Guide you gave me with the C9 and thanks for your Facebook page Be Healthy Forever - Malta for I follow it daily and it helped me to keep going. Great recipes too. Both my wife and I love them.

Angela
07-09-2018 2:07:05 AM CST
Lestejtu! :) -3.7 kilos. So happy!!!

Klijenti differenti
07-09-2018 2:05:58 AM CST

Messaggi ta' klijenti differenti.

Mario and Sarah
07-08-2018 1:05:55 AM CST
-5.3 kilos in 9 days. Glad I made the C9. My wife lost 3.9 kilos and is happy to continue with a healthy lifestyle. She noticed her skin is healthier too. The C9 kit is a 5 star pack for sure!

T.C.
07-08-2018 1:01:48 AM CST
Jien ghamilt is-C9 u l-hwejjeg qed inhosshom ahjar fuqi imma 2 kilos biss inzilt. Jista' jkun li ghax daqt ikolli l-vizitatur tax-xahar. Xorta ferhana u lesta nkompli b'hajja sana.

Marisa
07-08-2018 12:58:13 AM CST
Bongu. Lestejt is-C9 ilbierah u qomt nintizen u nitkejjel. Mill-inch tape mort tajjeb hafna u yes yes yes mill-mizien inqast 4 kilos. Kuntenta hafna li ghamiltu. Il-prodotti sibthom utli ferm u s-shake tal-vanilla bomba e, kemm hu tajjeb! Zgur li se nibqa' nixtrih u ninkludih bhala wahda mill-ikliet tieghi ghax veru jzommok! Grazzi ghal dan il-pakkett inhossni ahjar u mimlija energija. Daqsxejn sagrificcju xi drabi imma 9 ijiem malajr ghaddew. Issa se nkompli b'healthy lifestyle halli nkompli nonqos.

Klijenta tas-C9
07-06-2018 10:05:23 AM CST

Dan ir-rizultat tieghi tas-C9. Issa se nkompli noqghod attenta ghax bih ghamilt kuragg kbir.

Sarah B
07-06-2018 10:03:29 AM CST
Bis c9 tlift 3.9 kilos. Kuntenta hafna! Kien ilu zmien ma jiccaqlaq il mizien u fl ahhar irnexxieli. Ferhana li ghamiltu.

S.B.
07-06-2018 10:00:57 AM CST
L-iktar prodotti li nhobb nuza huma s-shakes u l-Forever Fiber ghax ghenuni nzomm id-dieta' u s'issa rnexxieli nonqos 4 kilos f'xahar. Filghodu niehu breakfast zghir, fl-10am niehu sachet fiber bl-ilma, umbaghad f'nofsinhar niehu shake, wara nofsinhar niehu frotta u yoghurt u filghaxija insajjar ikla healthy. U veru sibtni sew. Is-shake tajjeb u jzommni u l-fiber jimlieni u jghini fis-sistema digestiva.

Mark
07-06-2018 6:18:34 AM CST
Dix-Xitwa kont xidt 6 kilos u grazzi ghas c9 nehhejtom kolla issa nixtieq inkompli bis shake ax ogobni hafna u l aloe Vera ax mexxieli u sibtu t ajnuna kbira

Carol
07-06-2018 12:42:54 AM CST
Bis-C9 inqast 3 kilos f'9 days. Issa fadalli kilo wiehed biss u nigi fil-piz ideali tieghi.

Mr & Mrs Refalo
07-06-2018 12:40:13 AM CST
My husband and I decided to do the C9 together and to our amazement we lost 6 kilos and 4.6 kilos respectively. We didn't like the taste of the Aloe Vera much but on the other hand, Aloe Vera is very healthy so we drank it none the less. We loved the taste of the Vanilla shake. It's very delicious and creamy. The shake filled us up and would like to order it again. The other supplements helped a lot too. We didn't lack energy and we didn't suffer from hunger. C9 gave us a real boost and thanks to this programme, we are doing a 30 min walk on weekdays too. We are very happy with our results and we are looking forward to continue losing weight the healthy way. By the way, thanks for the recipes you share with us on Facebook. They are very tasty. Thanks to your recipes we found the motivation to do it for losing weight is not boring now.

Marisa
07-06-2018 12:23:59 AM CST
Jien spiccajt c9 last week u inzilt 2.9 kilos bih. Gimgha wara komplejt inzilt kilo iehor. Sejra tajjeb issa. Ftit zejjed fadalli.

Kevin
07-06-2018 12:22:16 AM CST
-5 kilos bis-C9 u -5 kilos ohra b'healthy eating u bis-shake tal-Forever ukoll. Total ta' 10 kilos! Ninsab kuntent hafna.

Jane M
07-06-2018 12:20:31 AM CST
-3.7 kilos wara 9 ijiem bis-C9!

Klijenti differenti
07-06-2018 12:19:25 AM CST

Messaggi u kummenti li kellna minn nies differenti li qed juzaw il-prodotti taghna tal-#Forever: "Is-#shake ghogobni hafna u ergajt ordnajt iehor ghax bih naqta' l-cravings u minghajru nispicca nibla' c-cikkulata!" - Klijenta minn Haz-Zebbug. "Imnalla ghamilt is-#C9 ghax tani boost kbira u issa qed inkompli mal-Weight Loss Guide li tajtuni u sibtha sew." - Klijenta mill-Hamrun. "Il-#Garcinia tablets ghenuni ferm u veru naqqast mill-aptit bihom. Ga nqast 2 kilos fl-ewwel gimgha!" - Klijenta minn Hal Tarxien. "Ergajt ordnajt shake iehor ghax jinzilli ghasel frisk kemm wahdu u anki bi frotta mghaffga mieghu meta nkun irrid xi haga tajba u ta' malajr. Sibtu tajjeb ukoll ghax izommni u m'ghadnix innaqqar bhal qabel minkejja li ma nihdux kuljum precett. F'xahar irnexxieli ninzel 5 kilos u ga nhossni sew. Nemmen li gheni meta jkolli l-#cravings ghax niehu lilu flok xi cikkulata daqsiex jew xi pakkett gallettini." - Klijenta miz-Zejtun. "Ghamilt is-C9 ghax 5 kilos biss kelli zejda u rnexxieli nnehhi 4 kilos minnhom bih f'9 ijiem. Ghamilt kuragg issa ghax 1 kilo biss fadalli! Is-shake se nibqa' nixtrih zgur ghax veru ghogobni!" - Klijenta mill-Mosta. "Bdejt nahsibha naghmlux jew le s-C9 ghax rajtu daqsxejn gholi, pero' issa li ghamiltu nghid ahjar ghamiltu qabel ghax veru worth it! Mhux talli fih bosta prodotti nutrittivi u tajbin li veru hassejtni mifquha bihom, talli ghandu ktieb li fih pjan b'gurnata wara l-ohra u bir-ricetti ukoll! Apparti hekk, ta' Be Healthy Forever - Malta, tawni Weight Loss Guide b'XEJN u l-pjan tas-C9 bil-Malti ukoll u veru imxejt sew. Infatti, bis-C9 inqast 5.5 kilos f'9 ijiem u mill-inches mort tajjeb ukoll :D. Issa qed inkompli mal-Weight Loss Guide li tawni u qed niehu s-shake u l-Aloe Vera Gel kuljum ghax veru prodotti li ghenuni! Is-soltu, kont nibda u nieqaf wara jumejn. Issa bdejt u irrid inkompli ghax dan il-programm C9 veru tani #boost :D" - Klijenta mill-Imsida. Tridu iktar taghrif fuq il-prodotti taghna jew tridu tordnaw halli tfittxu tibdew intom ukoll? Ikkuntatjawna permezz ta' messagg privat fuq din il-pagna Be Healthy Forever - Malta

Ms Ciantar
07-05-2018 9:02:09 AM CST
I was a little bit sceptical to do the C9 at first because I had tried various diets to lose weight but never had great results. Well, as I had nothing to lose (except fat :(), I decided to give C9 a try after reading some good reviews on this site. Day 1 and 2 were a little bit difficult but I followed the plan as it is and on day 3, I found I lost 2 kilos already!! Whoa!! That was great and gave me a real boost :D. Then, I continued the programme full of energy, and on day 10 I found I lost a total of 4.5 kilos thanks to this amazing programme. I am truly happy with this result and I am really motivated to continue my healthy lifestyle journey to feel better and to get healthier and slimmer too.

John
07-05-2018 8:50:54 AM CST
-5.4 in 9 days thanks to the C9 pack. Will definitely continue with my healthy lifestyle now. C9 gave me a great boost.

Antonia M
07-02-2018 12:26:37 PM CST
Spiccajt is-C9 ilbierah u inqast mill-inches u anki mill-mizien. Minn 78 gejt 73.5 kilos u ferhana hafna.

Miss A Callus
06-29-2018 4:55:00 AM CST
I did the C9 a week ago and lost 3 kilos with it in 9 days. Today I weighed myself and to my amazement I lost another kilo thanks to the weight loss guide you gave me with the C9. So happy

PREV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   NEXT

TTWS